Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.

bezakova

Profil

Som odborný asistent na KZVI. Vyučujem diskrétnu matematiku, programovanie (cvičenia z programovania v jazyku Python, cvičenia z predmetu Algoritmy a dátové štruktúry), tvorbu dynamických webových stránok.

Zaoberám sa vývojom edukačného softvéru. Podieľala som na tvorbe detského internetového (vzdelávacieho) časopisu Infovekáčik.

Ako lektor sa zapájam sa do školení či projektov zaoberajúcich sa vzdelávaním v oblasti vyučovania informatiky: príprava budúcich učiteľov informatiky, vzdelávanie kvalifikovaných či nekvalifikovaných učiteľov informatiky a informatickej výchovy.

Publikácie

BEZÁKOVÁ, D., HRUŠECKÁ, A., HRUŠECKÝ, R. 2013. Využívanie prostredia Bobrovo a jeho nové možnosti. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013. ISBN 978-80-557-0527-9.

BEZÁKOVÁ, D. 2013. Analýza riešení úloh súťaže iBobor v kategórii seniori v šk. roku 2012/2013. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013. ISBN 978-80-557-0527-9.

BEZÁKOVÁ, D., HRUŠECKÁ, A., HRUŠECKÝ, R. 2013. Using Bobrovo environment by teachers and their students. Ostrava: University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-7464-324-8.

BEZÁKOVÁ, D. et. al. 2013. Digitálne technológie v materskej škole 8 práca s internetom 2. Práca s tabuľkami. Digitálne hračky 2. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2013. ISBN 978-80-8052-586-6.

TOMCSÁNYIOVÁ, M. et. al. 2012. Využitie úloh súťaže iBobor na hodinách informatiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2012. ISBN 978-80-557-0342-8.

BEZÁKOVÁ, D., WINCZER, M. 2011. Teaching theoretical informatics to secondary school informatics teachers. Berlin : Springer-Verlag, 2011. ISBN 978-3-642-24721-7.

HRUŠECKÝ, R., BEZÁKOVÁ, D. 2011. Internet: princípy a tvorba webu 3 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2011. ISBN 978-80-8118-078-1.

HRUŠECKÝ, R., BEZÁKOVÁ, D. 2010. Internet: princípy a tvorba webu 2 Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010. ISBN 978-80-8118-068-2.

TOMCSÁNYIOVÁ, M. et. al. 2010. Riešenie problémov a základy programovania 2 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010. ISBN 978-80-8118-029-3.

TOMCSÁNYIOVÁ, M. et. al. 2010. Didaktika predmetu informatická výchova 5 vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010. ISBN 978-80-8118-054-5.

BEZÁKOVÁ, D. et. al. 2009. Programovanie 4 (Imagine): 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. ISBN 978-80-8118-017-0.

BEZÁKOVÁ, D., LOVÁSZOVÁ, G., KUČERA, P. 2009. Programovanie 1: 1.3 Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. ISBN 978-80-89225-65-1.

BEZÁKOVÁ, D. et. al. 2009. Základná digitálna gramotnosť. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. ISBN 978-80-89225-52-1.

BEZÁKOVÁ, D., PALMÁROVÁ, V., PILÁTOVÁ, K. 2009. Úvod do programovania. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. ISBN 978-80-89225-55-2.

KALAŠ, I., BEZÁKOVÁ, D. 2009. Tvorivá informatika: 1. zošit o číslach a tabuľkách. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2009. ISBN 978-80-10- 01717-8.

BEZÁKOVÁ, D. 2008. Visual fractions evaluation. In Research, Reflection and Innovations in Integrating ICT in Education, Vol. 3. Badajoz: Formatex, 2009, s. 1493-197.

BEZÁKOVÁ, D. 2008. Vývoj počítačových prostredí pre učenie sa v matematike (dizertačná práca). Bratislava, 2008.

HRUŠECKÁ, A., LEHOTSKÁ, D. 2007. Imagine Logo based magazine. In Kalaš, I. (ed.). Proceedings of Eurologo 2007: 40 Years of Influence on Education. Bratislava: Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2007. ISBN 978-80-89186-20-4, s. 66.

MORAVČÍK, M., LEHOTSKÁ, D. 2007. Environment for symmetrical patterns creation. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2007. ISBN 978-80-7041-285-5, s. 19.

LEHOTSKÁ, D. 2006. Visual fractions in teacher training. In Imagining the future for ICT and education: Abstracts and proceedings from the WG 3.1, 3.3 & 3.5 Joint Conference. Ǻlesund University College, Norway, 2006. ISBN-10 82-92186-33-6, s. 32.

LEHOTSKÁ, D. 2005b. Advanced Programming Classes in Imagine. In Proceedings of Eurologo 2005: Digital Tools for Lifelong Learning. Warsaw: Centre for Informatics and Technology in Education, 2005. ISBN 83-917700-8-7, s. 154-163.

LEHOTSKÁ, D., KALAŠ, I. 2005. LVF - Interface for Dynamic Fractions. In Proceedings of the 7th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. Bristol: Graduate School of Education, University of Bristol, 2005. ISBN 0-86292-559-2, s. 108- 116.

KALAŠ, I., BLAHO, A., LEHOTSKÁ, D. 2005. Logotron visual fractions Activity Guide. Cambridge: Logotron, 2005.

Projekty

DVUI – Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky, ESF projekt, 2009 – 2011, http:// dvui.ccv.upjs.sk/

MOVYP – MOdifikácia VYsokoškolských Programov FMFI UK pre budúcich učiteľov s požiadavkou na ovládanie práce s IKT a cudzieho jazyka pri vyučovaní, ESF projekt, 2006

MIŠŠ 21 – Moderná informatizácia štúdia a školy pre 21. storočie, ESF projekt, 2006, http:// www.edi.fmph.uniba.sk/miss21

INFANT: Informatika s fantáziou – www.edi.fmph.uniba.sk/infant

Vizuálna matematika – moderné poznávacie prostredie v škole a doma, 2005, http:// www.edi.fmph.uniba.sk/vizualnamatematika

CoLabs Socrates Minerva project, 2003 – 2005, http://matchsz.inf.elte.hu/Colabs/, resp. http:/ /edi.fmph.uniba.sk/colabs/index.php

mapa