Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.

hrusecka

Profil

Na katedre pôsobím ako vedecký pracovník. Venujem sa programovaniu v Pascale (Delphi, Lazarus), v Imagine, využitiu digitálnych technológií na vyučovaní, databázam a tvorbe webových stránok (statických aj dynamických).

Podieľala som sa na tvorbe viacerých študijných materiálov pre učiteľov základných a stredných škôl v oblasti využívania digitálnych technológií. Lektorovala som mnoho kurzov pre učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl a metodikov zameraných na získanie nových kompetencií pre prácu na počítači, s internetom a jeho službami a možnosťami využitia digitálnych technológií vo vzdelávaní, na prácu v programovacom prostredí Comenius Logo a Imagine.

Som spoluautorkou internetového časopisu Infovekáčik (http://www.infovekacik.sk) určeného hlavne žiakom 1. stupňa ZŠ. Podieľam sa aj na príprave internetovej súťaže iBobr (http://www.ibobor.sk).

Publikácie

HRUŠECKÁ, A., VARGA, M. 2011. Tvorivá informatika : 2. zošit s internetom. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2011. ISBN 978-80-10-01630-3

HRUŠECKÁ, A., et al. 2009. Digitálna gramotnosť 3 : Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2009. ISBN 978-80-8118-002-6

HRUŠECKÁ, A., et al. 2007. Vizuálne zlomky : Technická príručka prostredia. Bratislava: Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2007. ISBN 978-80-89186-23-5

HRUŠECKÁ, A., KUBINCOVÁ, Z. 2007. ICT capabilities of Slovak teachers- survey. In Information and Communication Technology in Education : Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2007. ISBN 978-80-7368-388-7, s. 83 - 87

LEHOTSKÁ, D., HRUŠECKÁ, A. 2007. Imagine Logo based magazine. In Kalaš, I. (ed.). Proceedings of Eurologo 2007: 40 Years of Influence on Education. Bratislava: Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2007. ISBN 978-80-89186-20-4, s. 66.

HRUŠECKÁ, A., ONDRIŠKOVÁ, J. 2006. Imagine for beginners: building expertise of the teachers trough e-learning. In Imagining the future for ICT and education: Abstracts and proceedings from the WG 3.1, 3.3 & 3.5 Joint Conference. Ǻlesund University College, Norway, 2006. ISBN 82-92186-33-6

VARGA, M., HRUŠECKÁ, A. 2006. Tvorivá informatika : 1. zošit s internetom. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2006. ISBN 80-10-00648-3

HRUŠECKÁ, A., KALAŠ, I. 2006. Programovanie v prostredí Imagine. Bratislava: Metodicko-pegagogické centrum Bratislava, 2006. ISBN 80-8052-260-X

HRUŠECKÁ, A. 2005. The role of programming in the pre-service teacher training. In Proceedings of Eurologo 2005: Digital Tools for Lifelong Learning. Warsaw: Centre for Informatics and Technology in Education, 2005. ISBN 83-917700-8-7, s. 257 – 266

KALAŠ, I., HRUŠECKÁ, A. 2004. The great big imagine Logo Project book. Cambridge: Logotron, 2004.

Projekty

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania, ESF projekt, 2010 - 2012

DVUI – Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky, ESF projekt, 2009 – 2011, http://dvui.ccv.upjs.sk/

MOVYP – MOdifikácia VYsokoškolských Programov FMFI UK pre budúcich učiteľov s požiadavkou na ovládanie práce s IKT a cudzieho jazyka pri vyučovaní, ESF projekt, 2006

MIŠŠ 21 – Moderná informatizácia štúdia a školy pre 21. storočie, ESF projekt, 2006, http://www.edi.fmph.uniba.sk/miss21

INFANT: Informatika s fantáziou – http://www.edi.fmph.uniba.sk/infant

Vizuálna matematika – moderné poznávacie prostredie v škole a doma, 2005, http://www.edi.fmph.uniba.sk/vizualnamatematika

CoLabs Socrates Minerva project, 2003 – 2005, http://matchsz.inf.elte.hu/Colabs/, resp. http://edi.fmph.uniba.sk/colabs/index.php

Infovekáčik – internetový časopis pre deti, od 2003, http://www.infovekacik.sk

mapa