Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.

hrusecky
 • Pozícia: vedecký asistent
 • E-mail: hrusecky@fmph.uniba.sk
 • Osobná stránka: ...
 • Miestnosť: I-45
 • Klapka: 715
 • Oblasť výskumu: e-learning

Profil

Na katedre pôsobím ako vedecký pracovník. Venujem sa elektronickému vzdelávaniu (hlavne tvorbe on-line kurzov) a tvorbe webových stránok a aplikácií. Príležitostne sa zaoberám spracovaním videa.

Podieľal som sa na tvorbe viacerých študijných materiálov pre učiteľov základných a stredných škôl v oblasti využívania digitálnych technológií. Lektoroval som vyše 30 kurzov (2000-2006) pre učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl a metodikov zameraných na získanie nových kompetencií pre prácu na počítači, s internetom a jeho službami a možnosťami využitia digitálnych technológií vo vzdelávaní, resp. manažmente školy.

V rokoch 2000 – 2005 som bol členom riadiaceho tímu projektu Infovek. V rámci neho som bol spoluorganizátorom národných konferencií INFOVEK. Podieľal som sa na organizovaní medzinárodných konferencií EuroLogo 2007 a ISSEP 2011. Bol som manažérom ESF projektu MIŠŠ 21 – Moderná informatizácia štúdia a školy pre 21. storočie, a tiež lokálnym manažérom národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika pre Univerzitu Komenského.

Publikácie

Vybrané publikácie:

 • Hrušecký, R.: E-learning a učitelia, 1. časť. In: MIF 33, XVII. ročník, Prešov 2008. ISSN 1335-7794, str. 85-90

 • Hrušecký, R.: Creating web-pages-two years experiences of e-learning, Information and Communication Technology in Education : Proceedings, Ostrava: University of Ostrava, 2007, str. 89-91

 • Hrušecký, R.: Mýty a realita e-learningu, Poškole 2007, MOV POŠKOLE, 2007. str. 181-186

 • Hrušecký, R.: Materiály pre e-learning, zborník seminára Poškole 2005, Jednota školských informatiků, Liberec 2005, str. 203 – 206

 • Hrušecký R.: On-line course Informations technologies for teachers 5, Virtual University: Proc. of the 5th International Conference, STU Bratislava 2004, str. 199–201

Projekty

Podieľal som sa na realizácii niekoľkých národných i medzinárodných projektov. Som členom expertného tímu národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. Predtým som bol členom expertného tímu národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika.

mapa