Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

jaskova

Profil

Ľudmila Jašková (1964) absolvovala štúdium učiteľstva všobecnovzdelávacích predmetov - odbor matematika a informatika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Na tejto fakulte aj pôsobí od roku 1988. V roku 2008 obhájila dizertačnú prácu s názvom Kompetencie učiteľov informatiky v inkluzívnom vzdelávaní. Na katedre je od jej vzniku (1994). Pôvodne vyučovala predmet Tvorba pedagogického softvéru, v rámci ktorého študenti vytvárali výučbové programy podľa reálnych požiadaviek učiteľov zo škôl. V úvodných ročníkoch štúdia s rôznym zameraním vyučuje základy programovania a digitílnej gramotnosti. Od roku 1992 sa špecializuje na oblasť využívania digitálnych technológií vo vzdelávaní zdravotne postihnutých. Je dlhoročnou spolupracovníčkou Centra pre podporu štúdia zdravotne postihnutých študentov na FMFI UK. Od vzniku centra sa venovala výučbe digitálnej gramotnosti pre nevidiacich.

Publikácie

ZOZNAM VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PUBLIKÁCIÍ za ostatné obdobie

Odborné a vedecké publikácie

1. JAŠKOVÁ, Ľ. Kurz TPED alebo učíme sa prístupne o prístupnosti. In HURAJ, L.: Didinfo 2007, 29-30. marec 2007, FPV UMB – Banská Bystrica, s.36, ISBN 987-80-8083-367-1.

2. JAŠKOVÁ, Ľ. Učiteľ ako tvorca prístupných elektronických dokumentov. In GREGUŠOVÁ, H et al.: Niektoré technologické inovácie v špeciálnej pedagogike, 21-22. jún 2007, Sapientia, s.r.o. – Bratislava, s.164-170, ISBN 978-80-89229-10-9.

3. JAŠKOVÁ, Ľ. Skúsenosti s prípravou učiteľov informatiky pre inkluzívne vzdelávanie zrakovo postihnutých. In HURAJ, L.: Didinfo 2008, 3.-4. apríl 2008, FPV UMB - Banská Bystrica, s.28, ISBN 987-80-8083-556-9.

4. JAŠKOVÁ, Ľ. Educational Study at FMFI CU and Competences for Inclusive Education, Seminar on Access to Scientific Sources for the Blind, 10th October 2008, FMPhI CU - Bratislava, 4 pg

5. JAŠKOVÁ, Ľ., Pekárová, J. Sú testy ECDL vhodné pre evaluáciu počítačovej gramotnosti budúcich učiteľov?. In ROVAN, B.: Didinfo 2009, marec 2009, FPV UMB - Banská Bystrica, s.105-108, ISBN 978-80-8083-720-4

6. JAŠKOVÁ, Ľ. Informačné systémy v príprave budúcich učiteľov informatiky. In ....: Didinfo 2011, 6-7. apríl 2011, FPV UMB – Banská Bystrica, s...., ISBN ....

7. JAŠKOVÁ, Ľ. Exclusive Courses for Inclusive Education. In ....: ISSEP 2011, 6-7. október 2011, Bratislava, V tlači

8. JAŠKOVÁ, Ľ. Najčastejšie prehrešky voči prístupnosti informácií na školských webových stránkach. In Kires, ....: MIF 2011, 2011, V tlači

UČEBNICE

1. ŠNAJDER Ľ., GUNIŠ J., GUNIŠOVÁ V., JAŠKOVÁ, Ľ.: Práca s Internetom - tematický zošit pre gymnáziá. SPN - Media Trade, s. r. o., Bratislava, 2008, 48 s., ISBN 978-80-10-01518-4

2. Hrušecký, R., Bezáková, D., Jašková, Ľ., Kapusta, J., Krnáč, J., Mikuš, Ľ., Pekárová, J.: Základná digitálna gramotnosť, Digitálna gramotnosť učiteľa, Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika, Bratislava, ŠPÚ, UPJŠ, UK, UKF, UMB, ŽUŽa 2009, ISBN 978-80-89225-52-1

3. Pekárová, J., Guniš, J., Jašková, Ľ., Mikolajová, K., Mikuš, Ľ.: Multimédiá, Digitálna gramotnosť učiteľa, Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika, Bratislava, ŠPÚ, UPJŠ, UK, UKF, UMB, ŽUŽa 2009, ISBN 978-80-89225-51-4

4. Hrušecký, R., Drozdová, M., Hrbáňová, K., Hrušecká, A., Jašková, Ľ., Karolčík, Š., Podolanová, G., Sokolíková, Ľ:: Digitálne technológie pre učiteľa 2, Digitálna gramotnosť učiteľa, Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika, Bratislava, ŠPÚ, UPJŠ, UK, UKF, UMB, ŽUŽa 2009, ISBN 978-80-8118-010-1

5. Pekárová, J., Moravčík, M., Cápay, M., Jašková, Ľ., Onačilová, D.: Počítač a zariadenia s ním spolupracujúce, Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika, Bratislava, ŠPÚ, UPJŠ, UK, UKF, UMB, ŽUŽa 2009, ISBN 978-80-8118-006-4

6. Salanci. Ľ, Chalachánová, M., Jašková, Ľ., Mesárošová, M., Tomcsányiová, M., Blaho, A.: Digitálna gramotnosť 2, Digitálna gramotnosť učiteľa, Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika, Bratislava, ŠPÚ, UPJŠ, UK, UKF, UMB, ŽUŽa 2009, ISBN 978-80-8118-001-9

Projekty

  • 2008 až 2011: Členka expertnej rady a riešiteľka projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika (ĎVUI).

  • 2006 až 2008: Členstvo v koordinačnom tíme projektu Počítačové a prezentačné zručnosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva (POZRI).

  • 2006 až 2008: Riešiteľka projektu Moderná informatizácia štúdia a školy pre 21. storočie (MIŠŠ 21) zameraného na zvýšenie informačnej gramotnosti učiteľov ZŠ a SŠ.

  • 2006 až 2008: Riešiteľka projektu Modifikácia vysokoškolských programov FMFI UK pre budúcich učiteľov s požiadavkou na ovládanie práce s IKT a cudzieho jazyka pri vyučovaní (MOVYP).

  • V rokoch 1998 – 2000 v rámci medzinárodného projektu EENAT, zameraného na rozšírenie možností vzdelávania a zamestnávania zrakovo postihnutých ľudí s využitím IKT, viedla školenia z oblasti sprístupnenia prostredí MS Windows a MS Office pre nevidiacich a podieľala sa na tvorbe metodických a študijných materiálov pre učiteľov pracujú¬cich v tejto oblasti.

  • V rokoch 1995-1997 bola riešiteľkou medzinárodného projektu COPERNICUS COP 1358 (LEARN-ED), zameraného na výskum vyžitia informačných a telekomunikačných technológií pre vzdialené vzdelávanie zdravotne postihnutých. V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko prednášok, ktoré cez internet sledovali zo vzdialeného miesta zrakovo a sluchovo postihnutí študenti.

  • V rokoch 1993-1994 bola riešiteľkou projektu TEMPUS JEP, v rámci ktorého bolo na FMFI UK vybudované Podporné centrum pre štúdium zrakovo postihnutých študentov. S týmto centrom spolupracuje doposiaľ. V minulosti lektorsky zabezpečovala počítačové krúžky a letné tábory pre zdravotne postihnuté deti, viedla diplomové práce zamerané na tvorbu pedagogického softvéru pre túto skupinu používateľov.

  • Od októbra 1997 do júna 2000 bola členkou redakčnej rady Informatických listov z MFF.

  • Od roku 2006 je členkou komisie pre špeciálne školy v súťaži Cena ST.

mapa