Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

kalas

Profil

Profesor Ivan Kalaš je vedúcim Katedry základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa pedagogickému výskumu v oblasti teórie vyučovania informatiky, a tiež v oblasti informatizácie poznávacieho procesu. Už viac ako 20 rokov spolupracuje pri budovaní predmetu informatika v primárnom a sekundárnom vzdelávaní, je spoluautorom učebníc a učebných materiálov pre informatiku, a tiež kníh o detskom programovaní. Zapája sa do vývoja edukačného softvéru a edukačných programovacích prostredí pre deti a žiakov každého veku, ako napr. Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA alebo Imagine Logo. Profesor Kalaš prispel k úspešnej realizácii viacerých medzinárodných a národných iniciatív, akými sú napr. projekty Kaleidoscope, Playground, Infovek alebo národný projekt ESF Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky. V národnom projekte ESF Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl je zodpovedný za vzdelávací program zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov slovenských materských škôl. Ivan Kalaš reprezentuje Slovenskú republiku vo Výbore IFIP pre vzdelávanie. Od roku 2008 pôsobí ako člen medzinárodného poradného zboru spoločnosti Microsoft pre program Partners in Learning. V roku 2009 bol profesor Ivan Kalaš vymenovaný za člena Správnej rady Inštitútu UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní. V roku 2010 publikoval v tomto inštitúte analytickú štúdiu Recognizing the potential of ICT in early childhood education. V súčasnosti vedie medzinárodný tím expertov UNESCO pre výskum integrácie digitálnych technológií v primárnom vzdelávaní.

Projekty

Publikácie

Učebné aktivity žiakov pre 21. storočie

KALAŠ, I. 2012. Učebné aktivity žiakov pre 21. storočie. In Zborník konferencie Didinfo 2012, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012 s. 35-46. ISBN 978-80-557-0342-8.

mapa