Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Mgr. Karolína Mayerová PhD.

mayerova
  • Pozícia: vysokoškolský učiteľ / odborný asistent
  • E-mail: mayerova at fmph.uniba.sk
  • Miestnosť: I-2
  • Klapka: 395
  • Oblasť výskumu: robotické stavebnice na 1. stupni ZŠ

Profil

Vyštudovala som odbor učiteľstvo akademických predmetov matematika a informatika na FMFI UK (2006-2011) a doktorandské štúdium v obore Teória vyučovania informatiky (2011-2015) na Katedre základov a vyučovania informatiky. V roku 2012 som participovala na treťom medzinárodnom doktorandskom konzorciu v Litve.

Podieľam sa na organizácií súťaží iBobor, Cologobežka či FLL.

Publikácie

Softvérové prostredie na vyučovanie informatickej výchovy na 1.stupni ZŠ, Diplomová práca, FMFI UK, 2011

Matematický softvér pre 1. ročník ZŠ, Bakalárska práca, FMFI UK, 2009

Pilot activities: LEGO WeDo at primary school, Teaching Robotics Teaching with Robotics Integrating Robotics in School Curriculum, Padova : University of Padova, 2012 S. 32-39

Softvérové prostredie na vyučovanie informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ, Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava 2011 : Zborník príspevkov, Bratislava : Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 2011 S. 379

Robot kits and key competences in primary school, Information and Communication Technology in Education 2012, Ostrava : University of Ostrava, 2012 S. 175-183

Miesto edukačnej robotiky na 1. stupni ZŠ, Pedagogical Research on Information Technology, České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012 11 slajdov

Proces tvorby poznatku na konštrukcionistických hodinách pri práci s LEGO WeDo na 1. stupni ZŠ, Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava 2012 : Zborník príspevkov, Bratislava : Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 2012 S. 348-354

Čo si žiaci predstavujú pod pojmom robot?, DidInfo 2013, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013 S. 263-271

Edukačná robotika na prvom stupni základných škôl: Netradičné metódy hodnotenia, Journal of Technology and Information Education, Vol. 5, No. 1 (2013), s. 50-57

Robotické stavebnice na 2. stupni ZŠ, Journal of Technology and Information Education, Vol. 5, No. 1 (2013), s. 96-101

Analýza detského programovacieho jazyka pre stavebnicu LEGO WeDo, Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava 2013 : Zborník príspevkov, Bratislava : Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 2013 S. 423-427

Edukačná robotika na 2. stupni ZŠ a zručnosti pre 21. storočie, DidInfo 2014, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014 S. 45-52

Učím

Propedeutika vyučovania informatiky (1,2)

Robotické stavebnice vo vyučovaní (1,2)

Metódy pedagogického výskumu

Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie

Programovanie 1 - cvičenia v C#

mapa