Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Mgr. Michaela Veselovská

veselovska

Profil

Vyštudovala som učiteľstvo akademických predmetov matematika-informatika na FMFI UK. V súčasnosti som doktorandkou na katedre základov a vyučovania informatiky, kde vyučujem predmet programovanie v C#.

Venujem sa výskumu v oblasti integrácie edukačnej robotiky do informatiky na 2. stupni ZŠ.

Publikácie

 • MAYEROVÁ, K. - VESELOVSKÁ, M., 2014. PROGRAMMING ENVIRONMENT FOR ROBOTIC KIT LEGO WEDO. (ICTE 2014)

 • VESELOVSKÁ, M. - MAYEROVÁ, K., 2014. PILOT STUDY: EDUCATIONAL ROBOTICS AT LOWER SECONDARY SCHOOL. (Constructionism 2014)

 • MAYEROVÁ, K. - VESELOVSKÁ, M., 2014. How We Did Introductory Lessons about Robot. (Teaching robotics, teaching with robotics 2014)

 • GUJBEROVÁ, M. - MAYEROVÁ, K. - VESELOVSKÁ, M., 2014. Rozprávková krajina. (Didinfo 2014)

 • KALAŠ, I. – MAYEROVÁ, K. – VESELOVSKÁ, M., 2014. Developing a learning taxonomy for educational robotics. Rukopis. Publikácia prijatá na konferenciu DidactIG 2014. Liberec: Department of Technology and Information Education, Faculty of Education, Palacký University in Olomouc.

 • VESELOVSKÁ, M. – MAYEROVÁ, K., 2013b. Robotic kits in secondary school. JTIE. Department of Technology and Information Education, Faculty of Education, Palacký University in Olomouc, 96-101. ISSN 1803-6805.

 • VESELOVSKÁ, M. – MAYEROVÁ, K., 2013a. Čo si žiaci predstavujú pod pojmom „robot“? In: Zborník konferencie DidInfo 2013. Banská Bystrica. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici, Ročník 19, 263-271. ISBN 978-80-557-0527-9.

 • MAYEROVÁ, K. – VESELOVSKÁ, M., 2013. Educational robotics in primary schol: unusual methods of evaluation. JTIE. Department of Technology and Information Education, Faculty of Education, Palacký University in Olomouc, 50-57. ISSN 1803-6805.

 • MAYEROVÁ, K. – VESELOVSKÁ, M., 2012. Robot kits and key competences in primary school. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 175-183. ISBN 978-80-7464-135-0.

 • MAYEROVÁ, K. – VESELOVSKÁ, M., 2012. Proces tvorby poznatku na konštrukcionistických hodinách pri práci s LEGO WeDo na 1. stupni ZŠ, Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava 2012 : Zborník príspevkov, Bratislava : Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 2012 S. 348-354

 • VESELOVSKÁ, M., 2012. Spolupráca detí v tímoch na robotických súťažiach, Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava 2012 : Zborník príspevkov, Bratislava : Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 2012 S.

 • VESELOVSKÁ, M., 2012. Spolupráca detí v tímoch na robotických súťažiach (diplomová práca). Bratislava: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave.

Projekty

...

mapa