Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Bakalárske práce

Témy záverečných prác a školitelia

Analýza úloh súťaže iBobor z pohľadu okruhov informatiky

vedúci: Monika Tomcsányiová, typ práce: kompilačno-didaktická

Autor bakalárskej práce

 • urobí prehľad úloh a štatistiku riešení a úspešnosti úloh súťaž iBobor pre jednotlivé okruhy informatiky, resp. informatickej výchovy
 • na základe tejto analýzy zistí, s riešeniami úloh z ktorých okruhov informatiky majú žiaci problémy, vyšpecifikuje tieto problémy a navrhne postupnosť úloh, ktoré by sa dali použiť v budúcich ročníkoch súťaže.

Riešenie vybraných úloh súťaže iBobor

vedúci: Monika Tomcsányiová, typ práce: didaktická

Autor bakalárskej práce

 • vyberie niekoľko úloh súťaže iBobor,
 • pripraví ich vzorové riešenia so zdôvodnením, obrázkami, animáciami, videami a ďalšími pomôckami, ktoré by mohli pomôcť žiakom pri pochopení riešenia úloh,
 • v praxi si overí, či žiaci rozumejú vysvetleniu postupu riešenia.

Malé edukačné projekty s motiváciami úloh súťaže iBobor

vedúci: Monika Tomcsányiová, typ práce: programátorsko-didaktická

Autor bakalárskej práce

 • vyberie niekoľko úloh súťaže iBobor,
 • pripraví malé edukačné programy, ktoré budú ich modifikáciou, resp. rozšírením,
 • v praxi overí a vyhodnotí, ako dokážu s týmito aktivitami pracovať žiaci

Reliéfne obrázky na výučbu počítačovej gramotnosti pre nevidiacich

vedúci: Ľudmila Jašková

typ práce: didaktická

Autor diplomovej / bakalárskej práce

 • Vytvorí sadu reliéfnych obrázkov ilustrujúcich rôzne situácie na obrazovke (napr. pracovná plocha, štartovacia ponuka, dialógové okno, ...).
 • Pripraví pre učiteľa metodický materiál, ktorý bude ilustrovať použitie obrázkov.
 • Otestuje reliéfne obrázky a metodický materiál na vyučovaní s nevidiacimi žiakmi.

Metodika výučby tematickej oblasti Práca so zvukom na ZŠ

vedúci: Ľudmila Jašková

typ práce: didaktická

Autor diplomovej / bakalárskej práce

 • Vytvorí sadu gradovaných úloh pre žiakov ZŠ (zvuky – nahrávanie, prehrávanie, upravovanie, mixovanie, vyhľadávanie na webe a podobne).
 • Pripraví pre učiteľa metodický materiál, ktorý bude ilustrovať použitie úloh.
 • Otestuje úlohy a metodický materiál na vyučovaní so žiakmi ZŠ.

Metodika výučby tematickej oblasti Algoritmy, postupy a riešenie problémov na ZŠ pre nevidiacich

vedúci: Ľudmila Jašková

typ práce: didaktická

Autor diplomovej / bakalárskej práce

 • Vytvorí sadu gradovaných úloh pre nevidiacich žiakov ZŠ (riešenie algoritmických úloh zo života).
 • Pripraví pre učiteľa metodický materiál, ktorý bude ilustrovať použitie úloh.
 • Otestuje úlohy a metodický materiál na vyučovaní s nevidiacimi žiakmi ZŠ.

Porovnanie systému vyučovania informatiky v zahraničí a na Slovensku

Vedúci: Zuzana Kubincová

Typ práce: výskumná

Ciele:

 • Urobiť prieskum systému vyučovania informatiky (na ZŠ aj SŠ) v zahraničí
 • Spraviť analýzu preberaných tém
 • Porovnať so systémom vyučovania informatiky u nás

Prieskum využívania webu 2.0 vo vzdelávaní na ZŠ

Vedúci: Zuzana Kubincová

Typ práce: výskumná

Ciele:

 • Urobiť on-line prieskum možností využívania webu 2.0 na ZŠ
 • Urobiť prieskum medzi učiteľmi na slovenských ZŠ o tom, ako sú učitelia oboznámení s technológiami webu 2.0 a či a ako ich využívajú vo vyučovaní
 • Analyzovať výsledky

Prieskum využívania webu 2.0 vo vzdelávaní na SŠ

Vedúci: Zuzana Kubincová

Typ práce: výskumná

Ciele:

 • Urobiť on-line prieskum možností využívania webu 2.0 na SŠ
 • Urobiť prieskum medzi učiteľmi na slovenských SŠ o tom, ako sú učitelia oboznámení s technológiami webu 2.0 a či a ako ich využívajú vo vyučovaní
 • Analyzovať výsledky

Návrh aktivít využívajúcich web 2.0 vo vyučovaní na ZŠ

Vedúci: Zuzana Kubincová

Typ práce: didaktická

Ciele:

 • Na základe konzultácií s učiteľmi ZŠ navrhnúť sadu aktivít využívajúcich web 2.0 vo vyučovaní
 • Overiť vhodnosť týchto aktivít v škole
 • Analyzovať prínosy

Návrh aktivít využívajúcich web 2.0 vo vyučovaní na SŠ

Vedúci: Zuzana Kubincová

Typ práce: didaktická

Ciele:

 • Na základe konzultácií s učiteľmi SŠ navrhnúť sadu aktivít využívajúcich web 2.0 vo vyučovaní
 • Overiť vhodnosť týchto aktivít v škole
 • Analyzovať prínosy

Prieskum vyučovania programovania na slovenských stredných školách

Vedúci: Zuzana Kubincová

Typ práce: výskumná

Ciele: podľa dohody so školiteľkou

Robotiské stavebnice pre druhý stupeň ZŠ

Vedúci: Martina Kabátová

Typ práce: didaktická

Ciele:

 • Navrhnúť sériu gradovaných aktivít na cca 3 vyučovacie hodiny s využitím LEGO NXT
 • Overiť vhodnosť týchto aktivít v škole

Učenie sa v počítačových hrách

Vedúci: Martina Kabátová

Typ práce: kompilačno-výskumná

Ciele:

 • Preskúmať dostupnú literatúru (najmä vedecké články v angličtine) k danej téme
 • Napísať prehľad problematiky
 • Identifikovať zaujímavé problémy anámety na výskum, navrhnúť, ako ich ďalej skúmať

Diplomové práce

Témy záverečných prác a školitelia

iBobor – nová súťažná kategória Rodina

vedúci: Monika Tomcsányiová, typ práce: didaktická

Autor diplomovej práce

 • urobí analýzu úloh súťaže iBobor, ktoré by sa dali použiť nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov,
 • navrhne vlastnú sériu úloh, pravidlá a spôsob priebehu súťaže pre kategóriu Rodina,
 • pripraví, zrealizuje a vyhodnotí jeden ročník súťaže iBobor v kategórii Rodina.

Návrh série úloh na prípravu žiakov na súťaž Imagine Logo Cup

vedúci: Monika Tomcsányiová, typ práce: výskum, programovanie, didaktika

Autor diplomovej práce

 • preskúma zadania úloh 3. súťažnej úlohy z programátorskej súťaže Imagine Logo Cup z niekoľkých jej posledných ročníkov,
 • pripraví analýzu pojmov a programátorských postupov, ktoré sú nevyhnutné k riešeniu týchto úloh,
 • navrhne vlastnú sériu úloh, ktoré pripravia nadaných žiakov tak, aby boli schopní riešiť úlohy súťaže,
 • otestuje a vyhodnotí používanie týchto úloh v praxi.

Blúdime a hráme sa v štvorčekovej sieti

vedúci: Monika Tomcsányiová, typ práce: kompilačno-didaktická

Autor diplomovej práce

 • urobí prehľad rôznych bludísk a iných menej tradičných hier odohrávajúcich sa v štvorčekovej sieti,
 • na základe predchádzajúcej analýzy hier navrhne podobné aktivity, prípadne vhodné modifikácie niektorých hier tak, aby sa dali použiť na vyučovaní informatiky na 2. stupni ZŠ.

Didaktické programy a hry pre nevidiacich

vedúci: Ľudmila Jašková

typ práce: realizačná

Autor diplomovej práce

 • Navrhne a vytvorí sadu edukačných programov z informatiky pre nevidiacich (napr. Nácvik strojopisu, Labyrinty – nácvik používania klávesov so šípkami, Programovanie pre nevidiacich – prostredie na výučbu základov programovania),
 • Otestuje použiteľnosť vytvorených programov so žiakmi.

iBobor – nová súťažná kategória Nevidiaci

vedúci: Ľudmila Jašková

typ práce: didaktická

Autor diplomovej práce

 • urobí analýzu úloh súťaže iBobor, ktoré by sa dali použiť aj pre nevidiacich žiakov,
 • navrhne vlastnú sériu úloh, pravidlá a spôsob priebehu súťaže pre kategóriu Nevidiaci,
 • pripraví, zrealizuje a vyhodnotí jeden ročník súťaže iBobor v kategórii Nevidiaci.

Zaujímavé úlohy na využitie dynamických dátových štruktúr

Vedúci: Zuzana Kubincová

Typ práce: programátorsko-didaktická

Ciele:

 • Navrhnúť sadu zaujímavých úloh využívajúcich dynamické dátové štruktúry pre vyučovanie predmetu Algoritmy a dátové štruktúry
 • Pripraviť vzorové riešenia navrhnutých úloh
 • Vhodne navrhnúť a pripraviť čiastočne naprogramované moduly
 • Overiť aspoň niektoré úlohy vo vyučovaní

Program na výučbu dátových štruktúr

Vedúci: Zuzana Kubincová

Typ práce: programátorská

Ciele:

 • Navrhnúť aplikáciu na vyučovanie a precvičovanie dátových štruktúr
 • Implementovať túto aplikáciu pomocou výskumu vývojom so skupinou študentov
 • Overiť výsledný produkt na inej skupine študentov

Robotiské stavebnice pre SŠ

Vedúci: Martina Kabátová

Typ práce: didakticko-výskumná

Ciele:

 • Navrhnúť sériu gradovaných aktivít a projekt na cca 5 vyučovacích hodiny s využitím LEGO NXT
 • Overiť vhodnosť týchto aktivít v škole, analyzovať zistenia a navrhnúť vylepšenia

Učenie sa v počítačových hrách

Vedúci: Martina Kabátová

Typ práce: výskumná

Ciele:

 • Preskúmať dostupnú literatúru (najmä vedecké články v angličtine) k danej téme, napísať prehľad problematiky
 • Vybrať si jeden zujímavý problém, navrhnúť výskumný projekt na jeho skúmanie
 • Čiastočne výskumný projekt realizovať, analyzovať a prezentovať výsledky
mapa